Boskalis Nederland
(0180) 516 180 06 18 071 030 bas@basinfra.nl

Boskalis Nederland

PROJECT: BOSKALIS 
Doorlooptijd: april 2013 - heden, 
2 tot 4 dagen per week.

 

Programma Ruimte voor de Rivier

Bas Infra verrichtte algemene - en calculatiewerkzaamheden voor de inschrijving op de tenders IJsseluiterwaarden Olst, Dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei en Dijkversterking Diefdijklinie. Deze tenders maken onderdeel uit van het Programma “Ruimte voor de Rivier of het Hoogwaterbeschermingsprogramma”.

 

Bedrijfsbureau Boskalis Nederland

Binnen het bedrijfsbureau verleent Bas Infra diensten bij het opstellen van QuickScans en budgetramingen van projecten in de prekwalificatiefase. Verder behoort het opstellen van projectplannen voor aangenomen werken tot de werkzaamheden. Ook maakt Bas Infra begrotingen voor de inschrijving op onderhandse aanbestedingen.

 

Boskalis geeft Bas Infra hierbij de volgende taken:

  • inventariseren gevolgen van kabels, leidingen, archeologie en niet-gesprongen explosieven op prijsvorming
  • inventariseren werkzaamheden en hoeveelheden voor onderaannemers en aanvragen van offerte t.b.v. prijsvorming
  • assisteren bij vaststelling van werkmethodiek voor bepaling prijsvorming, planning en bij inschrijving in te dienen EMVI-plannen
  • inventariseren projectrisico’s en opstellen van risicoregister t.b.v. in te dienen EMVI-plannen bij inschrijving
  • opstellen calculatie voor dijkversterkingsproject (Diefdijklinie) in kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • opstellen projectramingen en QuickScans van projecten in prekwalificatiefase
  • opstellen projectkwaliteit- en V&G-plannen voor aangenomen werk “Aansluiting N244-A7”
  • opstellen calculatiebegroting t.b.v. bepalen kostprijs voor onderhandse aanbesteding van project “Herstel afdekking Zelling Geitenwei Gouderak”

Copyright © 2022 Bas Infra. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Internetbureau Antum.